ÜZLETSZABÁLYZAT

Üzletszabályzat egységes szerkezetben az Általános Szerződési Feltételekkel

Sales Technology Partner Kft. 2100.Gödöllő,Ádám utca 23. , Cg: 13-09-210470.

Bevezető rendelkezések:

Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Sales Technology Partner Kft-re , továbbá a vele szerződéses kapcsolatban álló alvállalkozók és megbízóik jogügyleteire.

A Sales Technology Partner Kft adatai: Cégjegyzékszám: 13-09-210470

Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság

Bejegyezve: 2021.01.27. Cég elnevezése, rövidített elnevezés: Sales Technology Partner Korlátolt Felelősségű Társaság, Sales Technology Partner Kft.

A cég székhelye: 2100.Gödöllő,Ádám utca 23.

Fő tevékenység: Üzletiviteli, egyéb vezetési tanácsadás, melléktevékenység: egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

Jegyzett tőke: Három-millió forint

Képviseletre jogosult ügyvezető önálló aláírási joggal: Forró Attila Adószám: 29030989-2-13

Elektronikus elérhetőség: forro.attila@salestechnologypartner.hu

Felelős vezető: Forró Attila ügyvezető MNB engedély száma: folyamatban

Területi és tárgyi hatály: Magyarország területén kötött jogügyletek, mely a Kft. többes független közvetítői tevékenységéből adódik

Felelősségi szabályok:

A Kft. alvállalkozói tevékenységéért a Hpt-ben és a Ptk-ban foglalt szabályok alapján felel. Felelőssége alóli mentesülés eseteit jelen Ászf és üzletszabályzata tartalmazza.

A Társaság az érvényes és hatályos felelősségbiztosítása alapján a pénzügyi közvetítői tevékenységéből eredő károk biztosítására mindenkor, és káreseményenként 460.000.-EUR, naptári évenként az összes követelés tekintetében: 750.000,-EUR összegű felelősségbiztosítással folyamatosan rendelkezik. Kötvényszám:

Felek egyezően rögzítik, hogy az Ügyfél (továbbiakban Megbízó fé) céljai elérése érdekében bankhitelt kíván felvenni, amely eléréséhez a Sales Technology Partner Kft és alvállalkozói (továbbiakban    Megbízott    fél)    tanácsadási     tevékenységét   kívánja    igénybe    venni    a     jelen
megállapodásban leírtak szerint.

A Megbízó kijelenti, és szavatosságot vállal azért, hogy az általa közölt adatok, valamint az általa átadott dokumentumok a valóságnak megfelelnek.

A Megbízó köteles a megállapodás időtartama alatt a Megbízottal folyamatosan együttműködni, a részére, a saját költségére tevékenysége végzéséhez szükséges adatokat, bizonylatokat, és információkat szolgáltatni, továbbá minden olyan intézkedést megtenni, amelyeket a Megbízott tanácsai szerint szükségesek.

Jelen szerződés alapján a Megbízott nem válik jogosulttá sem a Megbízó fél képviseletében, sem saját nevében szerződés megkötésére, kötelezettség vállalására.

A Megbízó kijelenti, és egyben jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pénzintézet részére a hitelt folyósította, úgy az ehhez szükséges szerződés aláírásának időpontjáról a Megbízott felet értesíti, aki jogosult a szerződés aláírásánál jelen lenni.

A Megbízott a megállapodás időtartama alatt az alábbi szolgáltatásokat nyújtja

 • A hitelkérelem jellegének megfelelő pénzintézet ajánlása;
 • Az átadott dokumentumok alapján segítő közreműködés hitelkérelem elkészítésében;
 • A hitel fedezetének, illetve a felajánlott fedezett forgalmi értékének megállapításához, felértékeléséhez, a Megbízó által kiválasztott, bank által elfogadott értékbecslő kiajánlásához, segítő közreműködés,ill. saját hatáskörben értékbecslés készítése;
 • Közreműködés, és segítség nyújtás a hitelkérelem mellékleteinek összeállításához, és a hitelkérelem bankhoz történő benyújtásában.

A Megbízott nem szavatolja a kölcsönkérelem Megbízó javára történő kedvező elbírálást, illetőleg a kölcsönkérelem alapján igényelt bankhitel( bankkölcsön) tényleges nyújtását, folyósítását.

A Megbízott tevékenysége kifejezetten, és kizárólag a Megbízó fél igényeihez igazodó pénzintézet felkutatása, és kiajánlására irányul, és tevékenysége nem minősül eredménykötelesnek.

A Megbízott kijelenti, hogy a tevékenysége végzése során a legjobb tudása szerint jár el, továbbá, hogy a Megbízó hitelkérelmének esetleges elutasítása esetén semmilyen felelősség nem terheli. Megbízó tudomásul veszi, hogy az egyedi szerződésben vállalt teljesítési határidő elmulasztásáért Megbízottat csak abban az esetben terheli felelősség, ha megbízó bizonyítja hogy a mulasztás megbízott vétkességi körébe tartozik és ezzel okozati összefüggésben őt kár érte.

A Megbízott kijelenti, hogy felelősség nem terheli a pénzintézet által esetlegesen pótlólag bekért a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok, bizonylatok:

 • a Megbízó részéről történt késedelmes teljesítésért;
 • az ebből adódó időbeni eltolódásért;
 • ennek következményéből származóan a Megbízót ért károkért;
 • valamint az erre visszavezethető esetleges elutasításért
 • továbbá az indokolt ügyintézési határidő alatti árfolyam különbözetből eredő károkért .

A felek megállapodnak abban, hogy a százalékban megadott költségeknél a tényleges folyósított bruttó ( költségekkel nem csökkentett) hitelösszeget tekintik kiinduló értéknek.

Fentiekről Megbízott Megbízónak átvételi elismervényt állít ki, és átadja vagy a honlapon kalkulált és az alapján indított hiteligénylés vagy lead adásban szereplő érték közül a magasabb tekinthető irányadónak.

Az ügylet lezárásakor, adminisztratív szolgáltatási díj megfizetését követően az előzetes adminisztratív költségekről, ill. a szolgáltatási díjról a Megbízott számlát állít ki, melyet Megbízónak átad.

Amennyiben a díj megfizetése elmarad (abban az esetben, ha a Megbízó a pénzintézet által folyósított hitel hitelbírálat kapcsán negatív eredményben részesül), úgy a Megbízott csak az előzetes költségekről állít ki számlát, és azt adja át Megbízónak.

Szerződő felek kijelentik, és egyértelművé teszik, hogy az előzetes költségek (hitel előzetes ktg.-e, üzemanyag költség, földhivatali ügyintézés…stb) egyszeri, vissza nem térítendő költségek. Ügyintézés költségeit, ügyintéző kiadásait (pl.: telefon) fedezi.

Jelen megállapodást a felek határozatlan időre kötik. A jelen megállapodást a felek a hitelbírálat végleges befejezéséig nem jogosultak rendes felmondással megszűntetni, a szerződés csak közös megegyezésük alapján szűnik meg.

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a banknak jogában áll az ügyfelet elutasítani, és ezt nem megindokolni. Ebben az esetben Megbízottat semminemű felelősség nem terheli. Megbízó nyilatkozik jelen szerződés megkötésével, hogy az ügylet kapcsán teljeskörű tájékoztatást kapott a bank feltételeiről, és konstrukciójáról. A hitel ajánló bank tájékoztatóját elolvasta, tudomásul vette.

Szerződő felek a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket mindenekelőtt peren kívüli egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén jogviták eldöntésére a Gödöllői Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Társaságunk által közvetített pénzügyi intézeti szerződések vonatkozásában a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban nem rendezett kérdésekben az egyedi szerződések, valamint a közvetítéssel érintett Pénzügyi Intézetek mindenkor hatályos és közzétett Hirdetményeinek/Üzletszabályzatainak, ÁSZF rendelkezései és a Terméktájékoztatók, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) – különösen a Hpt. 69. §, 70§ és 71§ -ban foglaltak- és a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII törvény (a továbbiakban Fhtv.).

Hirdetéseink nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek, és nem teljeskörű tájékoztatás! A mindenkori hiteligénylést a bank bonitás vizsgálat alá veti.

Az egyes banki kölcsönök hitelbírálatát követően elfordulhat, hogy hiánypótlásként további dokumentumokat kér a bank (pl.: APEH- igazolás, kezes, munkáltatói igazolás, további fedezet/-ek- bevonása…stb).

Általános szerződési feltételeink nyilvánosak, elolvashatóak honlapunkon. A benne szereplő adatok minden ügyfelünkre nézve kötelezőek, attól eltérni csak külön írásbeli megállapodás alapján lehet.

Minden szerződött ügyfelünk a megbízási szerződés megkötése előtt teljeskörű tájékoztatást kap szóban, és írásban a Közvetítő általános szerződési feltételeiről!

Üzletszabályzat

 

Bevezetés

Az Üzletszabályzat, a továbbiakban ÜSZ, célja, hogy mind az Ügyfél, mind az Sales Technology Partner Kft és alvállalkozói (továbbiakban Közvetítő) érdekében határozott és egyértelmű alapját adja a kapcsolatoknak, melyben a Közvetítő minden rendelkezésre álló eszközzel igyekszik elősegíteni az Ügyfél eredményes gazdálkodását, teljesíteni megbízásait, védelmezni üzleti érdekeit. Az egyes szolgáltatások részletes szabályait az

Általános Szerződési Feltételek, az Ügyfelekkel megállapodott egyedi feltételeket a személyre szóló szerződések tartalmazzák.

Alkalmazási kör

Az ÜSZ alkalmazásában felek az Ügyfél és a Közvetítő.

Ügyfél az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet, valamint természetes személy, akinek a részére a Közvetítő pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi és egyéb szolgáltatás tanácsadást nyújt.

Ügyfél – a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával – devizabelföldi és devizakülföldi egyaránt lehet.

Az ÜSZ rendelkezései külön kikötés nélkül is alkalmazandók és kötelezőek mind a Közvetítőre, mind

az Ügyfélre.

Az ÜSZ rendelkezéseitől a Közvetítő és az Ügyfél a jogszabály keretein belül közös megegyezéssel írásban eltérhetnek.

Az ÜSZ rendelkezései a Közvetítő és az Ügyfelek között létrejövő jogügyletek általános feltételeit tartalmazzák, az abban foglaltak a Közvetítő és az Ügyfél közötti mindennemű olyan üzleti kapcsolatra vonatkoznak, amelyek a Közvetítő hitelközvetítői tevékenységéből fakadnak.

A Közvetítő és az Ügyfél közötti jogviszony tartalmát és a kapcsolatok egyes részletszabályait az

egyedi szerződések, valamint az általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) állapítják meg.

Amennyiben a jelen Üzletszabályzat az ÁSZF között eltérés van, akkor az ÁSZF rendelkezései az irányadók.

Az ÁSZF és az egyedi szerződés közötti eltérés esetén pedig az egyedi szerződés rendelkezéseit kell

alkalmazni.

Az ÜSZ által nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályainak vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, melyek különösen a Polgári törvénykönyv, valamint a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.), illetve az egyes bankügyletekre irányadó nemzetközi szabályzatok és szokványok.

Az ÜSZ nyilvánossága, Ügyfél által történő elfogadása és módosítása

Az ÜSZ nyilvános, bárki megtekintheti és megismerheti, az ügyfélfogadásra nyitva álló Közvetítői helyiségben hozzáférhetően rendelkezésre áll, a Közvetítő az Ügyfél kívánságára azt ingyenesen rendelkezésre bocsátja, továbbá elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az ügyfelek

számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton a Közvetítő internetes

honlapján is elérhetővé teszi.

A Közvetítő fenntartja magának a jogot, hogy az Üzletszabályzatot, illetve az ÁSZF-t új szolgáltatás bevezetésekor egyoldalúan kiegészítse, valamint, hogy azokat a pénz és tőkepiaci feltételek, a jogszabályi és hatósági előírások, valamint a Közvetítői üzletpolitika megváltozásakor egyoldalúan módosítsa. A kiegészítés és módosítás a hatálybalépés időpontjától kezdve, ellenkező kikötés hiányában, vonatkozik a már korábban megkötött szerződésekre is.

Amennyiben a Közvetítő az Üzletszabályzatot, illetve ÁSZF-et egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítja, a módosításról az Ügyfeleket, annak hatálybalépését legalább 15 nappal megelőzően a honlapján elhelyezve értesíti.

Ha az Ügyfél a tervezett módosítást nem fogadja el, a Közvetítő úgy tekinti, hogy a módosítás hatálybalépésének napjával az Ügyfél a szerződést felmondta. Ebben az esetben a Közvetítő és az Ügyfél kötelesek egymással haladéktalanul elszámolni, tartozásaikat megfizetni, illetve követeléseikről rendelkezni. Ha az Ügyfél a módosítás ellen, annak hatálybalépési napjáig írásban nem tiltakozik, a Közvetítő úgy tekinti, hogy az Ügyfél a módosítást elfogadta.

Együttműködés, tájékoztatás

A Közvetítő és az Ügyfél a kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően egymást késedelem nélkül köteles értesíteni a közöttük lévő üzleti kapcsolattartás szempontjából jelentős körülményekről, tényekről. Az egymáshoz intézett, az ügylettel összefüggő kérdésekre ha az ügy jellegéből, vagy a rendelkezésre álló iratokból kitűnően más nem következik legkésőbb 5 naptári napon belül válaszolnak, valamint haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra.

A szerződés teljesítése szempontjából lényeges körülmény

 • így különösen az értesítési cím,
 • a képviselő,
 • a jogi státusz,
 • a fizetőképesség, vagyoni helyzet

változásáról a felek egymást haladéktalanul tartoznak értesíteni. E kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.

Az Ügyfél köteles 15 naptári napon belül írásban értesíteni a Közvetítőt, ha nem érkezett meg időben valamely általa a Közvetítő által várt értesítés, különösen, ha az fizetési megbízás teljesítésére, illetve pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. E kötelezettségek elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik.

A Közvetítő jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül nem érkezett írásos észrevétel vagy kifogás.

Az Ügyfél köteles megadni minden, a közöttük létrejövő jogügylettel összefüggő adatot és felvilágosítást, amelyet a Közvetítő döntéséhez, a jogügylet, vagy az Ügyfél megítéléséhez szükségesnek tart, természetes személyek esetében az ügyfél azonosításhoz szükséges adatokat a Közvetítő megvizsgálhassa, és leellenőrizhesse.

A Közvetítő jogosult az Ügyfél hozzájárulása nélkül az Ügyféllel kötött szerződések alapján fennálló követeléseit harmadik személy részére átruházni. Az átruházásról az Ügyfelet haladéktalanul értesíteni kell.

Ügyfelek azonosítása, képviselők

A Közvetítő a pénzmosás megelőzése és megakadályozása tárgyában mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelően jogosult és köteles az Ügyfél azonosításhoz szükséges adatait a hivatalos szervek által kiállított okiratok alapján rögzíteni, az ügylet tényleges tulajdonosára vonatkozóan az Ügyféltől nyilatkozatot kérni. Az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokat az Ügyfél köteles a Közvetítőnek a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül bejelenteni.

A Közvetítő az Ügyféllel történő kapcsolattartás és a különböző szolgáltatások magasabb színvonalon történő nyújtása érdekében a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban előírt ügyféladatokon túl az egyes szolgáltatások esetén az egyedi szerződésekben jogosult további azonosító adatok megadását kérni az Ügyféltől, illetve igazolására felhívni az Ügyfelet. Amennyiben az Ügyfél e kötelezettségének a Közvetítő által meghatározott módon és határidőben nem tesz eleget, a Közvetítő jogosult megtagadni, illetve felfüggeszteni a szolgáltatás nyújtását vagy a megbízás teljesítését. Ha vitatott az, hogy az a személy, aki bejelentést tett, vagy kíván tenni, jogosult-e az Ügyfél képviseletére, a Közvetítő a bejelentés szempontjából az Ügyfél képviseletére jogosultnak tekinti a korábban bejelentett személyt mindaddig, amíg a cégnyilvántartásra, illetve egyéb bírósági, hatósági nyilvántartásra vonatkozó jogszabályok szerint az Ügyfél képviseletére jogosult. A képviselők személyében történt változások késedelmes, vagy nem megfelelő módon történő bejelentéséből származó esetleges károkért a Közvetítőt felelősség nem terheli.

A Közvetítő a tőle elvárható gondosságon túl az aláírás valódiságáért felelősséggel nem tartozik. Az üzleti tárgyalások során az Ügyfél a Közvetítő képviselőjének tekintheti azokat a személyeket, akiket az Ügyfél részére a hitelnyújtási tanácsadást ellátó szervezeti egység vezetője vagy annak megbízottja képviselőként bemutat. Egyéb esetekben írásbeli meghatalmazás szükséges. Az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben közvetítői tevékenységet végző megbízottakat a Közvetítő képviselőjének lehet tekinteni. A Közvetítő nevében jognyilatkozat tételére vagy annak megtagadására a Közvetítő képviseleti rendje szerint cégaláírásra felhatalmazottak jogosultak, amelyet az Ügyfél kérésére a Közvetítő igazolni köteles.

A teljesítés szabályai, helye, ideje

A Közvetítő, mint független közvetítő megbízásából eljáró személy a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során köteles az ügyfélnek kielégítő mennyiségű, de ha a piacon hozzáférhető legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemezni és átadni.

A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően köteles az ügyfél tájékoztatása alapján felmérni az ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a közvetítő által e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják.

A többes ügynök felelős a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért (kivéve, ha az jelen Üsz felelősséget kizáró szabályai alá esik). A teljesítés helye a Közvetítő és az Ügyfél kapcsolatában a Közvetítőnek az a szervezeti egysége, amelyet a teljesítés alapjául szolgáló szerződésben akként megjelölt, ennek hiányában, az adott teljesítésben érintett, illetve az Ügyféllel üzleti kapcsolatot létesítő szervezeti egység. Ha az Ügyfél részére előírt fizetési

teljesítés határnapja munkaszüneti napra esik és jogszabály vagy a szerződés másként nem

rendelkezik a késedelemmentes teljesítés utolsó napja az azt követő első munkanap.

A Közvetítő Ügyféllel szembeni követelésének kezelésével és érvényesítésével kapcsolatos minden felmerülő költség az Ügyfelet terheli.

Közreműködő igénybevétele

A Közvetítő jogosult harmadik személy közreműködését igénybe venni, ha ez az Ügyféltől kapott megbízás teljesítése, vagy a saját követelése érvényesítése érdekében szükséges. A Közvetítő a harmadik személyért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály korlátozza, a Közvetítő felelőssége is ehhez igazodik.

A Közvetítő felelőssége

A Közvetítő nem felel az olyan károkért, amelyek a Közvetítőn kívül álló és el nem hárítható okból, így különösen természeti katasztrófa, háború, terror jellegű cselekmények, belföldi vagy külföldi jogszabály, vagy hatósági rendelkezés, szükséges hatósági vagy bármilyen egyéb felhatalmazás, engedély vagy egyéb szükséges dokumentum megtagadása vagy késedelmes megadása, illetve hiánya folytán, következtek be.

Nem felel a Közvetítő a működésének megzavarásából eredő kárért, ideértve a Közvetítő üzemi karbantartás fenntartásával kapcsolatos korlátozott működést, valamint, ha a Közvetítő jelentős ok miatt, meghatározott napon vagy ideig beszünteti, vagy korlátozza működését.

Nem felel a Közvetítő az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást az Ügyfél vagy a jogügyletben szereplő más személy (Bank) magatartása akadályozza, ideértve azt az esetet is, amikor a pénzintézet a hitelkérelem pozitív elbírálást indokolás nélkül elutasítja. A Közvetítő nem felel a hozzá benyújtott okmányok eredetiségéért, érvényességéért, azok módosításaiért, felelőssége csupán a szabályszerű és jogszabály által megkövetelt ügyfél átvilágításra terjed ki. A Közvetítő nem felel az olyan hamis, vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért, amelynek a hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos ellenőrzéssel sem lehetett felismerni.

A Közvetítő nem felel azért a kárért, ami abból keletkezik, hogy az Ügyfél megtéveszti, vagy tévedésben tartja jogi státusza és cselekvőképessége tekintetében, avagy nem tájékoztatja kellő időben írásban, a cselekvőképességében időközben beállott változásokról.

Kézbesítés

A Közvetítő az Ügyfél részére szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket, okmányokat (továbbiakban iratok) elsősorban az ügymenet során személyesen adja át, illetve arra a címre küldi, amelyet az Ügyfél e célból megadott a részére. Ilyen cím hiányában a Közvetítő az Ügyfél általa ismert lakóhelyére/székhelyére, illetve telephelyére küldi az iratokat.

A Közvetítő nem felel azért, ha az Ügyfél által megadott név, cím vagy a kézbesítés szempontjából jelentős egyéb adat pontatlansága, megváltozása miatt vagy más a Közvetítőn kívül álló okból a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen. Az Ügyfél által közölt hibás cím miatt téves postázásból eredő károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik. Az Ügyfél köteles bejelenteni címének megváltozását. Az ennek elmulasztásából eredő kár az Ügyfelet terheli.

A Közvetítő az Ügyfél részére szóló iratokat nem köteles ajánlottan, tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolati példánya a Közvetítő birtokában

van, és a küldeményt a Közvetítő postakönyve vagy a posta az átvételt körbélyegzővel, vagy egyéb módon igazolta, vagy az elküldést postai alkalmazott kézjegyével ellátott feladójegyzék vagy feladóvevény igazolja. A Közvetítő által küldött írásos értesítéseket – ellenkező bizonyításig – a postára adást követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Amennyiben a Közvetítő valamely küldeményt tértivevénnyel, vagy ajánlottan ad postára, a küldeményt a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (pl.: ismeretlen helyre költözött), illetve az átvételt megtagadta.

A Közvetítő nem felel a postai úton történő kézbesítés hibáiból eredő károkért. A kapcsolattartás formája, írásbeliség

A Közvetítő az Ügyféllel különböző módokon keresztül tart kapcsolatot, melyek jelenleg a következők: írásbeli-, személyes-, telefonos-, telefaxos-, elektronikus (közvetlen számítógépes, illetve internetes) kapcsolat.

A Közvetítő a pénzügyi és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatások nyújtására irányuló szerződéseket csak írásban okirati formában köt. Mind a Közvetítő, mind az Ügyfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint a szerződéseket köteles írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni. Az írásbeli visszaigazolás esetén a másik fél haladéktalanul köteles jelezni a szóbeli közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést. A telefonon, vagy más nem írásos formában kapott szerződéses ajánlatokat, közléseket és szerződések teljesítésével kapcsolatos értesítéseket a felek tartoznak utóbb írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni. A felek tartoznak egymást kölcsönösen értesíteni arról, hogy ha telefonon, vagy más nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a közlés és az írásbeli visszaigazolás között eltérés van. Amennyiben a Feleknek nem sikerül megállapodniuk, úgy a jogviták eldöntésére vonatkozó rendelkezések az irányadók.

A Közvetítő és az Ügyfél közötti üzenetváltásra szóbeli, írásbeli e-mail útján akkor kerülhet sor, illetve a Közvetítő az Ügyfél telefaxon adott megbízásait (utasításait) csak abban az esetben teljesíti, ha ennek lehetőségét és módját a jelen Üzletszabályzat, vagy az egyes „általános szerződési feltételek” tartalmazzák, vagy az erre vonatkozóan a Közvetítő az Ügyféllel írásban külön megállapodott. A telefaxon történő üzenetváltások esetén a Közvetítő kizárja a felelősségét a banktitok és/vagy üzleti titok esetleges nyilvánosságra kerüléséért.

Kamatok, díjak, jutalékok és költségek

A független közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítésért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el. Ez a rendelkezés nem érinti a közvetítőnek azt a jogát, hogy a pénzügyi közvetítést igénybe vett ügyfele számára más-pénzügyi szolgáltatásnak nem minősülő-szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel. Így az Ügyfél a Közvetítő vagy a megbízás teljesítése során annak érdekében igénybevett közreműködők által végzett adminisztratív szolgáltatásokért díjat fizet. A szolgáltatás teljesítése során felmerülő költségek – különösen a postaköltségek, a telefon,fax, , az esetleges hatósági eljárás költségei, közjegyzői eljárás költségei, a közreműködő igénybevételének költségei, az értékbecslés költségei illetve az egyéb illetékköltségek az Ügyfelet terhelik, mely költségekről az ügyfél nevére szóló számlát kap.

A Közvetítői szolgáltatások ellenértékének mértékét, esedékességét, illetve számításának módját az egyedi szerződések tartalmazzák.

Az aktuális ÁSZF, hirdetmények illetve a jelen Üzletszabályzat megtekinthetők a Közvetítő valamennyi internetes felületén.

Az Ügyfél pénztartozása késedelmes teljesítése esetén a Közvetítőnek késedelmi kamatot tartozik fizetni. A késedelmi kamatot, ha azt jogszabály vagy a szerződés nem határozza meg, a Ptk. szerinti mértékben kell megfizetni.

Banktitok

A banktitok köre Banktitok minden, az Ügyfélről a Közvetítő rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, továbbá a Közvetítő által kötött szerződéseire vonatkozik illetve amelyet vonatkozó jogszabályi rendelkezések azzá minősítenek.

Titoktartási kötelezettség

A Közvetítő a banktitoknak minősülő információt köteles időbeli korlátozás nélkül megtartani.

Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha:

 • az Ügyfél illetve törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok kört pontosan megjelölve közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad,
 • a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad,
 • a Közvetítő érdeke ezt az Ügyféllel szembeni fennálló követelése eladásához, vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé Abban az esetben, hogyha a titoktartási kötelezettséget jogszabály korlátozza, illetve az alól felmentést ad, az ebből eredő következményekért a Közvetítő nem felel.

Panaszkezelés

A panaszügyintézés szempontjából „panaszos” minden olyan természetes személy, jogi személy, szervezet, aki/amely a Társasággal kapcsolatba kerül, függetlenül attól, hogy a Társasággal létre jön-e hatályos szerződése.

Panasz a Társaság tevékenységével, szolgáltatásával, közvetített termékével szemben felmerülő minden olyan egyedi kérelem vagy reklamáció, amelyben a panaszos a Társaság eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényét megfogalmazza. Nem minősül panasznak, ha a panaszos a Társaságtól általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást igényel.

A panaszokat a Társaság székhelyére postai levél formájában vagy írásban, elektronikus levélben

lehet bejelenteni.

A panasz benyújtásának helyét és módját, valamint a panasz kivizsgálásának, kezelésének folyamatát és részletes szabályait a Társaság honlapjain is hozzáférhető panaszkezelési szabályzata részletesen tartalmazza.

Adatvédelem és adatkezelés

A Közvetítő a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok és a hitelintézeti törvény vonatkozó rendelkezései szerint az Ügyfélnek az Irodához benyújtott dokumentumokon, szerződéseken, igazolásokon, nyomtatványokon feltüntetett, továbbá minden, bármely formában létrejött személyes, betét – és hiteladatait nyilvántartja, kezeli, feldolgozza. Ezeket az adatokat a Közvetítő jogosult felhasználni kockázatelemzési és mérséklési célokra, továbbá az Ügyféllel történő elszámolás céljából, és a szerződésben az Ügyfél részéről felmerülő kötelezettségek és jogosultságok igazolására.

Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Közvetítő az egyes szerződések megszűnése után 5 évig az Ügyfél személyes, betét- és hiteladatait általános kockázatértékelési célból nyilvántartsa, és kezelje.

A Közvetítő, mint független közvetítő az ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szerződő felek nevét, szerződéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit. Köteles továbbá közvetítői tevékenységével kapcsolatos minden iratot három évig megőrizni.

A Közvetítő tájékoztatási kötelezettsége:

A Közvetítő, mint független közvetítő megbízásából eljáró a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően köteles a szolgáltatását igénybe venni szándékozó ügyfél részére írásban egyértelmű tájékoztatást adni:

 • a cégnevéről, székhelyéről, és felügyeleti hatóságának megjelöléséről,
 • a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet,
 • arról, hogy a tevékenysége során okozott kárért az ügyfél felé ki áll helyt,
 • arról, hogy többes ügynökként a pénzügyi intézmény megbízásából jár el
 • arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól

fogadhat el.

A Társaság a hitelszerződés megkötését megelőzően az ügyfél részére köteles:

 • Olyan felvilágosítást adni, amelynek alapján a fogyasztó felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett hitel és ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül a kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességének.
 • Rendelkezésére bocsájtani a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat annak érdekében, hogy a fogyasztó megalapozott döntést hozhasson a hitelszerződés esetleges megkötése tekintetében.
 • Tájékoztatásának ki kell terjednie az ajánlott termékek legfontosabb jellemzőire (pl. hitel kamat mértéke, ), a fogyasztó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire, így különösen a késedelmi kamatra, a hitel felmondására és a biztosítékok érvényesítésére.
 • Egyértelmű általános tájékoztatást kell nyújtani a hitelfelvétel folyamatáról, továbbá a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről és a Pénzügyi Békéltető Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésében betöltött szerepéről.
 • Ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül, a felvilágosításnak ki kell terjednie arra, hogy az összekapcsolt szolgáltatások viszonya járulékos vagy önálló, valamint az egyes szerződések felmondásának körülményeire
 • A hitelre vonatkozóan köteles tájékoztatni az Ügyfelet, hogy kinek a képviseletében jár
 • A Társaság az Ügyfél által kiválasztott hitel vonatkozásában a hitelszerződés megkötése előtt tájékoztatja az Ügyfelet a Fhtv. törvényben és a fogyasztóknak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló 56/2014. (XII.3) NGM rendeletben meghatározottak

Jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének időpontja: 2021. szeptember 13.

 1. melléklet
Általános tájékoztató a hitelszerződés megkötését megelőzően
Hitelező/hitelközvetítő adatai
a hitelező neve (cégneve)
levelezési címe
telefonszáma
e-mail címe
telefaxszáma
internet címe
adott esetben a hitelközvetítő neve (cégneve)
levelezési címe
telefonszáma
e-mail címe
telefaxszáma
A hitel lényeges jellemzőinek ismertetése
a hitel típus
a hitel teljes összege a hitelszerződésben szereplő hitel összege vagy a lehívható összeg felső határa
a hitel lehívásának feltételei a hitel rendelkezésre bocsátásának módja és időpontja
a hitel futamideje
törlesztőrészletek és elszámolásuk módja
a fizetendő teljes összeg a tőke, valamint a hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot és költséget
adott esetben a termék értékesítéséhez vagy a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás megnevezése és készpénzára
adott esetben a szükséges biztosítékok a hitelszerződéshez szükséges biztosítékok jellemzője
adott esetben a törlesztő-részletek megfizetése nem eredményezi haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését
A hitellel kapcsolatos ellenszolgáltatás
hitelkamat vagy hitelkamatok

…% … [rögzített vagy változó hitelkamat; utóbbi esetén a kiinduló referenciakamatláb mértéke; az egyes hitelkamatok

időtartamai]

teljes hiteldíj mutató (THM) a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve; a THM a különböző ajánlatok összehasonlítását segíti
hitelszerződés megkötéséhez szükséges – biztosítási vagy – egyéb kapcsolódó szolgáltatási szerződés fennállása ha a hitelező e szolgáltatások ellenszolgáltatását nem ismeri, azok a THM-ben nem szerepelnekigen/nem [ha igen, annak típusa] … igen/nem [ha igen, annak típusa] …
hitelkamaton kívüli minden ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot, költséget
adott esetben egy vagy több fizetési számla szükséges a hitelszerződés megkötéséhez
adott esetben a készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó valamennyi … jutalék, díj, költség vagy egyéb fizetési
adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot, költséget
adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás – ideértve a díjat, jutalékot, költséget – módosításának feltételei
adott esetben közjegyzői díj
késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik a törlesztés elmulasztása Önre nézve komoly következményekkel járhat (pl.: zálogtárgy végrehajtása) és megnehezíthetik a hitelhez jutástA törlesztőrészletek megfizetésének elmulasztása miatt Önnek a következő fizetési kötelezettsége keletkezik: … [az alkalmazandó hitelkamat, valamint a késedelmi kamat]
Egyéb jogi tájékoztatás
elállási      jog      fennállása      Önnek      joga      van      a hitelszerződéstől 14 napon belül elállniigen/nem
előtörlesztés Ön bármikor jogosult a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésére
adott esetben az előtörlesztés esetleges költségei az előtörlesztés esetén a hitelező Öntől a következő költségek megtérítésére jogosult
a 14. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás a hitelezőnek haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatnia kell Önt a hitelreferenciaszolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről, ha a hitelező a hitelreferenciaszolgáltatás igénybevétele alapján Önnel nem kíván szerződést kötni. Nem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja
   
hitelszerződés tervezetének egy … példányához való jog Önnek joga van ahhoz, hogy a hitelező a hitelszerződéstervezetének egy példányát díj-, költségés egyéb fizetési kötelezettség mentesen rendelkezésére bocsássa nem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a hitelező Önnel nem kíván szerződést kötni
adott esetben ezen tájékoztatás érvényességének időbeli korlátozása
Adott esetben a  távértékesítés keretében kötött hitelszerződések esetén nyújtandó kiegészítő tájékoztatás
a hitelező a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállambeli képviselőjének neve (cégneve)
levelezési címe
telefonszáma
e-mail címe
telefaxszáma
a hitelező cégjegyzékszáma vagy bírósági nyilvántartásba vételi száma
a hitelező tevékenységét engedélyező felügyelő hatóság
az elállási jog gyakorlása
a szerződés létrejöttét megelőző időszakban a hitelező által alkalmazandó jog
jogválasztás, továbbá kizárólagos hatáskör, illetékesség kikötése
nyelvhasználat

szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére rendelkezésre álló olyan lehetőség, amelynek a

hitelező aláveti magát

 1. számú melléklet
A jelzáloghitellel kapcsolatos személyre szóló tájékoztatás formája
Bevezető

Ez a dokumentum [aktuális dátum]-án/-én [a fogyasztó neve] részére készült. Ez a dokumentum az Ön által ezidáig megadott adatok és a jelenlegi pénzügyi piaci feltételek alapján készült. Az alábbi

tájékoztatás (adott esetben) a kamat és egyéb költségek kivételével [érvényességi dátum]-ig

érvényes. Ezt követően a piaci feltételek függvényében változhat. (Adott esetben) Ez a dokumentum nem kötelezi [a hitelező neve]-t arra, hogy hitelt nyújtson Önnek.

Hitelező

*  Név

*  Telefonszám

*  Levelezési cím

*  E-mail cím

*  Fax

*  Kapcsolattartó személy/pont

*  Igényének és körülményeinek értékelése alapján ezt a jelzáloghitelt ajánljuk Önnek./Nem ajánljuk Önnek az adott jelzáloghitelt.

*  Egyes kérdésekre adott válaszai alapján azonban tájékoztatjuk az adott jelzáloghitel feltételeiről, hogy Ön dönthessen.

Hitelközvetítő

*  Név

*  Telefonszám

*  Levelezési cím

*  E-mail cím

*  Fax

*  Kapcsolattartó személy/pont

*  Igényének és körülményeinek értékelése alapján ezt a jelzáloghitelt ajánljuk Önnek./Nem ajánljuk Önnek az adott jelzáloghitelt.

*  Egyes kérdésekre adott válaszai alapján azonban tájékoztatjuk az adott jelzáloghitel feltételeiről, hogy Ön dönthessen.

*  Díjazás

A hitel fő jellemzői

A hitel összege és pénzneme: [összeg][pénznem] (Adott esetben) Ez a hitel nem forint hitel. (Adott esetben) Az Ön által felvett hitel forintra átszámított összege változhat. (Adott esetben) Például amennyiben a forint árfolyama a [hitel pénzneme]-hoz/-hez/-höz képest 20%-kal gyengül, akkor az

Ön által felvett hitel összege [forint összeg]-re növekedne. Az összeg azonban még ennél magasabb is lehet, ha a forint árfolyama több mint 20%-kal gyengül a hitel devizaneméhez képest. (Adott

esetben) Az Ön által felvett hitel legmagasabb összege [forint összeg] lehet. (Adott esetben)

Figyelmeztetést küldünk Önnek, ha a hitelösszeg eléri a [forint összeg]-t. (Adott esetben) Lehetősége lesz [az idegen pénznemben felvett hitel újratárgyalásának joga vagy a hitel [adott pénznem]-ra/re való átváltásának a joga és feltételei] A hitel futamideje: [futamidő] [A hitel típusa] [Az alkalmazandó kamatláb típusa] Az Ön által fizetendő teljes összeg Ez azt jelenti, hogy [hitelösszeg]-ért, amelyet

hitelként felvesz, [összeg]-et kell visszafizetnie. (Adott esetben) [Ez a hitel/Ennek a hitelnek egy része] halasztott tőketörlesztésű hitel. Ez azt eredményezheti, hogy a jelzáloghitel futamideje végén még

[törlesztendő összeg]-et kell fizetnie. (Adott esetben) Ennek a tájékoztatásnak az elkészítéséhez az ingatlan értékét [összeg]-nak/nek tekintettük. (Adott esetben) A maximálisan igénybe vehető

hitelösszeg az ingatlan értékéhez viszonyítva [arány] vagy A példaként szereplő összeg felvételéhez szükséges minimális ingatlanérték [összeg] (Adott esetben) [Fedezet]

Kamat és egyéb költségek

A teljes hiteldíj mutató (THM) a hitel teljes éves díját mutatja meg százalékban kifejezve. A THM a különböző ajánlatok összehasonlítását szolgálja. Az Ön hitelére érvényes THM [THM]. A THM az alábbiakat tartalmazza: Kamatláb [a kamat mértéke százalékban, vagy adott esetben a referencia-

kamatláb és a kamatfelár százalékos mértéke] [A THM egyéb összetevői] Egyszer fizetendő költségek (Adott esetben) A jelzálogjog bejegyzéséért díjat kell fizetnie. [A díj összege, ha ismert vagy a

számítás alapja.] Rendszeresen fizetendő költségek (Adott esetben) Ez a THM a kamatlábra vonatkozó feltételezések alapján került kiszámításra. (Adott esetben) Mivel az Ön hitele [az Ön hitelének egy része] változó kamatlábú hitel, a mindenkori THM eltérhet az előbbiekben

meghatározott THM mértékétől, ha a hitel kamatlába változik. Például amennyiben a kamatláb [a személyre szóló tájékoztatás kitöltési útmutatójában bemutatott forgatókönyv]-ra/re emelkedne, a THM [a forgatókönyvnek megfelelő szemléltető THM]-ra/re nőhet. (Adott esetben) Tájékoztatjuk,

hogy a bemutatott THM azzal a feltételezéssel került kiszámításra, hogy a kamatláb a szerződés teljes időtartama alatt a kezdeti időszakra rögzített szinten marad. (Adott esetben) Az alábbi költségek nem ismertek a hitelező számára, és így azokat a THM nem foglalja magában: [Költségek] (Adott esetben)

A jelzálogjog bejegyzéséért díjat kell fizetnie. Kérjük, tájékozódjon az ehhez a hitelhez kapcsolódó minden egyéb illetékről és költségről.

A törlesztések gyakorisága és száma
A törlesztések gyakorisága: [gyakoriság] A törlesztések száma: [szám]
Az egyes törlesztőrészletek összege

[összeg][pénznem] Az Ön jövedelme változhat. Kérjük, gondolja át, hogy a jövedelme csökkenése esetén is képes lesz-e törleszteni a [gyakoriság] részleteket. (Adott esetben) Mivel [ez a hitel/e

hitelnek egy része] halasztott tőketörlesztésű hitel, Önnek külön kell gondoskodnia arról, hogy a jelzáloghitel futamideje végén visszafizesse a még fennálló [a halasztott tőketörlesztésű hitel összege] tartozását. Ne feledkezzen meg az itt feltüntetett törlesztőrészleteken felül fizetendő esetleges további összegekről sem. (Adott esetben) E hitelnek [/e hitel egy részének] a kamata

változhat. Ez azt jelenti, hogy az Ön által fizetendő törlesztőrészletek összege nőhet vagy csökkenhet.

Például amennyiben a kamat [a személyre szóló tájékoztatás kitöltési útmutatójában bemutatott forgatókönyv]-ra/re emelkedne, az Ön által fizetendő részlet [a forgatókönyvnek megfelelő

törlesztőrészlet összege]-ra/re nőne. (Adott esetben) Az Ön által fizetendő összeg forintban kifejezett értéke az egyes [gyakoriság]- ban/-ben eltérő lehet. (Adott esetben) Az Ön által fizetendő összeg az

egyes [gyakoriság]-ban/-ben [forintban kifejezett maximális összeg]-ra/re növekedhet. (Adott

esetben) Például amennyiben a forint árfolyama a [hitel pénzneme]-hoz/-hez/-höz képest 20%-kal gyengülne, akkor Önnek az egyes [gyakoriság]-ban/-ben [forintban kifejezett összeg]- val/vel többet kellene törlesztenie. Az Ön által fizetendő összegek ennél magasabbra is emelkedhetnek. (Adott

esetben) Az Ön [a hitel pénzneme]-ban/-ben megállapított törlesztőrészleteinek a(z) forintra való átváltásához alkalmazott árfolyam a(z) [az árfolyamot közzétevő intézmény neve] által [dátum]- án/- én közzétett devizaárfolyam, vagy pedig a kiszámítás [dátum]-án/-én a [a referenciaérték vagy a

kiszámítási módszer] alkalmazásával történik. (Adott esetben) [Részletes adatok a kapcsolt megtakarítási termékekről és a halasztott kamatfizetésű hitelekről]

Szemléltető törlesztési táblázat

Ebben a táblázatban a [gyakoriság] fizetendő összeg látható. A törlesztőrészletek ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) a fizetendő kamat ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop), adott esetben a fizetendő

tőke ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) és adott esetben az egyéb költségek ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) összegéből állnak. (Adott esetben) Az egyéb költségek oszlopban szereplő költségek [költségek felsorolása]-hoz/-hez/-höz kapcsolódnak. A fennmaradó tőke ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) az egyes törlesztőrészletek után még törlesztendő hitelösszeg. [Táblázat]

További kötelezettségek

A fogyasztónak a következő kötelezettségeket kell teljesítenie ahhoz, hogy az ebben a

dokumentumban ismertetett feltételekkel juthasson hitelhez: [Kötelezettségek] (Adott esetben) Felhívjuk figyelmét, hogy az ebben a dokumentumban ismertetett hitelfeltételek (a kamatlábat is beleértve) változhatnak, amennyiben Ön nem tesz eleget e kötelezettségeknek. (Adott esetben)

Felhívjuk figyelmét, hogy ha később eláll a hitelhez kapcsolódó bármely kapcsolódó szolgáltatás igénybevételétől, az az alábbi következményekkel járhat: [Következmények]

Előtörlesztés

Ön jogosult a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésére. (Adott esetben) [Feltételek] (Adott esetben)

Előtörlesztési díj: [az összeg, vagy ha nem lehetséges, akkor a kiszámítás módja] (Adott esetben)

Amennyiben a hitel előtörlesztése mellett dönt, kérem vegye fel a kapcsolatot velünk, hogy pontosan megállapítsuk az előtörlesztés időpontjában esedékes előtörlesztési díjat.

Rugalmas elemek

(Adott esetben) [Tájékoztatás a fedezetcseréről/a szerződés átruházásról] Önnek lehetősége van ezt a hitelt más [hitelezőhöz] [vagy] [ingatlanra] átvinni.[Feltételek] (Adott esetben) Nincs lehetősége ezt a hitelt más [hitelezőhöz] [vagy] [ingatlanra] átvinni. (Adott esetben) További elemek: [magyarázat a személyre szóló tájékoztatás kitöltési útmutatójában felsorolt további elemekről, és – választható jelleggel – a hitelező részéről a hitelszerződés részeként kínált, a megelőző szakaszokban nem

említett egyéb elemekről].

A fogyasztó egyéb jogai

15 nap gondolkodási idő áll a rendelkezésére a hitel felvételéről szóló döntéshez. Miután kézhez kapta a hitelszerződés tervezetét a hitelezőtől, csak 3 nap eltelte után fogadhatja el az ajánlatot.

(Adott esetben) Önnek [az elállási időszak kezdete]- tól/-től számítva [az elállási időszak hossza] belül joga van elállni a megállapodástól. [Feltételek] [Eljárás] (Adott esetben) Az elállás jogát elveszítheti, amennyiben az elállási időszak alatt e hitelszerződéshez kapcsolódó ingatlant vásárol vagy értékesít. (Adott esetben) Ha úgy dönt, hogy él [a hitelszerződést érintő] elállás jogával, kérjük, ellenőrizze, hogy továbbra is vonatkoznak-e Önre a [8. szakaszban említett], a hitelhez [és a hitelhez kötődő

kapcsolódó szolgáltatásokhoz] kapcsolódó egyéb kötelezettségek.

Panaszok

Amennyiben panasza van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot [a belső kapcsolattartó pont és az eljárásra vonatkozó információforrás]. (Adott esetben) A panasz kezelésére rendelkezésre álló idő legfeljebb [időtartam]. [Amennyiben a panasza helyben nem rendeződik az Ön számára kielégítően,] a

következő szervezetekhez is fordulhat: Pénzügyi Békéltető Testület, (Adott esetben) vagy kapcsolatba léphet a FIN-NET hálózattal, amelytől elkérheti az Ön országában ezzel egyenértékű szerv adatait.

A hitelhez kapcsolódó kötelezettségeknek való nem megfelelés következményei a fogyasztóra nézve

[A nem megfelelés típusai] [Pénzügyi és/vagy jogi következmények] Amennyiben nehézségei

támadnak a [gyakoriság] törlesztőrészletek fizetésével kapcsolatban, kérjük, mielőbb keressen meg minket, hogy megfelelő megoldást találjunk a problémára. (Adott esetben) A részletfizetések

elmaradása esetén otthona végső esetben végrehajtás alá kerülhet.

További tájékoztatás

(Adott esetben) [A hitelszerződésre alkalmazandó jog]. (Amennyiben a hitelező a személyre szóló tájékoztatás nyelvétől eltérő nyelvet kíván használni) Az információkat és a szerződési feltételeket [nyelv] nyelven fogjuk rendelkezésére bocsátani. A hitelszerződés időtartama alatt az Ön

hozzájárulásával [nyelv] nyelven kívánunk Önnel kapcsolatot tartani. [A hitelszerződés tervezetében rögzített irányadó jog]

Felügyelet
A hitelező a Magyar Nemzeti Bank, http://www.mnb.hu/ felügyelet alá tartozik. (Adott esetben) A hitelközvetítő a Magyar Nemzeti Bank, http://www.mnb.hu/ felügyelet alá tartozik.
 1. melléklet

A jelzáloghitelekről szóló általános tájékoztatás tartalmi követelményei

 

 

 • A hitelezővel kapcsolatos adatok:
  • a hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye),
  • adott esetben a hitelközvetítő, közvetítői alvállalkozó neve (cégneve) és címe (székhelye).
 • A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok:
  • felhasználási célok, amelyre a hitel fordítható,
  • a jelzáloghitel biztosítékai, adott esetben annak lehetősége, hogy más tagállamban is

lehet,

 • a hitel lehetséges futamideje,
 • a hitelező által kínált jelzáloghitelek típusai, fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött vagy kamatperiódusokban rögzített, a kamatozás jellemzőinek rövid ismertetetése beleértve a fogyasztót érintő hatásokat; alkalmazása esetén kamatfelár, kamatváltoztatási vagy kamatfelár-változtatási mutató,
 • forinttól eltérő devizanem esetén annak törlesztéskor és adott esetben átváltáskor jelentkező következményei a fogyasztóra nézve,
 • egy reprezentatív példával a hitel teljes összege, a hitel teljes díja, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg és a teljes hiteldíj mutató,
 • a hitel teljes díjába bele nem számított további költségek és díjak, ha van ilyen,
 • az előtörlesztés lehetősége és annak feltételei,
 • a hitelező által kínált törlesztési lehetőségek, beleértve a törlesztőrészletek számát, összegét és a törlesztés gyakoriságát is,
 • a fedezetül szolgáló ingatlan értékelésének szükségessége, ki végezteti el az értékelést és a fogyasztót ezzel kapcsolatban milyen költség terheli,
 • azok a kapcsolódó szolgáltatások, amelyeket a fogyasztónak igénybe kell vennie a hitel felvételéhez vagy a meghirdetett feltételek melletti felvételéhez, ha van rá lehetőség annak feltüntetése, hogy a kapcsolódó szolgáltatásokat a hitelezőtől eltérő szolgáltatótól lehet megvenni, illetve a kapcsolódó szolgáltatás külön szerződéses jogviszony létrejöttéhez kötött-e,
 • általános figyelmeztetés a hitelszerződés be nem tartásának lehetséges következményeire,
 • a lakáshitelek törlesztéséhez kapcsolódó adókedvezményre és egyéb állami támogatásra vonatkozó általános tájékoztatás, illetve tájékoztatás arról, hogy hol lehet további felvilágosítást kapni,
 • a hitelbírálat időtartama,
 • adott esetben, például ha a fogyasztó által fizetett részletek nem eredményezik haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését, hanem a hitelszerződésben, vagy ahhoz kapcsolódó megállapodásban meghatározott időszakokban és feltételek szerint tőkeképzésre fordítják, egyértelmű és tömör tájékoztatás arról, hogy a hitelszerződés feltételeinek betartása nem eredményezi automatikusan a hitel teljes összegének visszafizetését.